Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele dle ustanovení § 1751 Občanského

zákoníku společnosti XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., IČ: 25618415, se sídlem Kladno -

Kročehlavy, Milady Horákové čp. 413, zapsané ve vložce č. 55256, oddíl C obchodního

rejstříku vedené u Městského soudu v Praze.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nezbytnou součástí Kupní smlouvy.

1.2 Tyto VOP platí pro všechny smluvní vztahy mezi společností, jako prodávajícím, a třetími

osobami, jako kupujícími v postavení spotřebitelů, týkající se podnikatelské činnosti

prodávajícího, blíže upravují a upřesňují uzavřené smlouvy a podávají závazný výklad použitých

pojmů.

1.3 Všechny smluvní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se řídí těmito VOP a individuální

kupní smlouvou. Podpisem kupní smlouvy, či odesláním objednávky, kupující stvrzuje, že se s

těmito VOP seznámil.

 

 1. VÝKLAD POJMŮ

2.1 Výklad v tomto článku uvedených a tučně zvýrazněných pojmů je závazný pro VOP a smluvní

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující - spotřebitel.

Spotřebitel - fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec

samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak

jedná.

 

 1. HLAVNÍ ZNAKY A VLASTNOSTI ZBOŽÍ

3.1 Hlavní znaky a vlastnosti zboží jsou specifikovány v Ceníku produktů prodávajícího, jenž je

přístupný na jeho webových stránkách.

 

 1. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1 Podmínky dodání a převzetí zboží jsou popsány v objednávce,  zboží  se zasílá

prostřednictvím zásilkové služby po úhradě objednávky předem.

 

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Ceny zboží a služeb jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány dohodou smluvních stran,

pokud není sjednáno jinak, ve výši dle platného Ceníku produktů prodávajícího v době dodání

zboží, a zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího.

5.2 K ceně zboží se připočítává DPH v zákonné výši 21 % z kupní ceny, případně dle výše

platného právního předpisu v okamžiku vystavení faktury. Cena obsahuje recyklační poplatek v zákonné výši.

5.3 Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze uhradit:

 1. a) platbou v hotovosti při nákupu (případně platební kartou, pokud s tím prodávající souhlasí);
 2. b) platbou předem převodem na účet;

 

 1. JAKOST ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s platnými normami a odpovídající platným

předpisům a v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou.

6.2 Kupující je povinen zboží zkontrolovat bezprostředně při předání a veškeré zjistitelné vady

uvést v dodacím listu.

 

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku), tedy zejména:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

(b) na odstranění vady opravou věci,

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 (d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Neodstraní-li prodávající vady v zákonné lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní,

může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od

smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,

anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny

nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit  vadu.

Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží;

volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat

slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit

bez souhlasu prodávajícího.

 

Záruka.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je dodáno ve složení odpovídající

dohodě, závazné normě a technickému označení druhu zboží. Prodávající poskytuje kupujícímu,

jako spotřebiteli, záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vady zboží

spočívající v tom, že dodané zboží je dodáno v jiné, než sjednané kvalitě a nejsou naplněny

důvody pro vyloučení odpovědnosti za vady.

Reklamační pravidla.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

sídla popř. elektronicky na kontaktech uvedených v záhlaví VOP. Za okamžik uplatnění reklamace

se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel zprávu od kupujícího ohledně reklamovaného

zboží.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Poruší-li jedna ze stran kupní smlouvu podstatných způsobem, může druhá strana bez

zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž

strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že

porušení podstatné není.

7.2 Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany

nepochybně vyplyne, že poruší kupní smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu

oprávněné strany přiměřenou jistotu.

7.3 Jakmile strana oprávněná odstoupit od kupní smlouvy oznámí druhé straně, že od kupní

smlouvy odstupuje, nebo že na kupní smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

7.4 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit na základě části 6 těchto VOP, která upravuje

nároky plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady.

7.5 Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží

kupujícím, zejména v případě, že nebude schopen dodat zboží.

7.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

7.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uhradit kupní cenu za tu část

plnění, s jejímž plněním bylo započato. Za započetí plnění se považuje začátek výroby

objednaného zboží.

7.9. Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě komunikace na dálku (internet,

mail apod.)

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě

uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel

převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo

dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme

poslední dodávku zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě podle

předchozí věty. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve výše uvedené

lhůtě, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Součástí tohoto

oznámení o odstoupení kupující – spotřebitel uvede číslo objednávky, datum nákupu a kompletní

bankovní spojení pro vrácení peněz. Toto oznámení lze zaslat na e-mailovou adresu

prodávajícího.

Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže

jako spotřebitel mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 1. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však

neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

Pokud kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného

odkladu, nejpozději 14 dnů od dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího – spotřebitele

o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího – spotřebitele obdržel,

včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím –

spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání

prodávajícím nabízený). Pro vrácení peněz použije prodávající stejný platební prostředek, který byl

spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – spotřebitel výslovně

neurčí jinak. Prodávající vrací kupujícímu – spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží.

Kupující – spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy

došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na adresu uvedenou shora zboží

obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží

odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a

kompletní.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující – spotřebitel. Prodávající upozorňuje

kupujícího – spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní

cestou, nese kupující – spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých

nákladů.

Kupující – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím

jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho

funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího – spotřebitele, je

prodávající oprávněn vůči kupujícímu – spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty

zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel

právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu

vyřešení jsou vedena na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PROGRAMU OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

9.1 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2016.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.